Showing 2 Result(s)

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA NCTT

Giải thích từ ngữ: Trong điều khoản và điều kiện này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: “Nụ Cười Trái Tim”: là Văn phòng Tham vấn và Trị liệu tâm lý Nụ Cười Trái Tim. Từ được dùng để viết tắt trong văn bản là NCTT. “Thân chủ”: là cá nhân đăng …

CHƯƠNG TRÌNH MIỄN VÀ GIẢM PHÍ THAM VẤN TRỊ LIỆU TÂM LÝ 2015-2025

Nhằm hướng tới việc tất cả mọi người đều được chăm sóc sức khoẻ tinh thần, cũng như để góp phần nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của sức khoẻ tâm thần trong xã hội thì Văn phòng Tham vấn và Trị liệu tâm lý NỤ CƯỜI TRÁI TIM thực …

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!