• Đánh giá sự phát triển của trẻ trên các lĩnh vực: giao tiếp, tự lập, xã hội hóa và vận động.
  • Thực hiện trắc nghiệm đánh giá IQ cho trẻ.
  • Trắc nghiệm viên sẽ xác định tuổi phát triển và những khó khăn hiện tại của trẻ nếu có: tự kỷ, ADHD,… sau đó sẽ tư vấn cho phụ huynh kế hoạch can thiệp cho trẻ.
    Đặt lịch hẹn
    error: Content is protected !!