Sơ lược: Thạc sĩ chuyên ngành Công tác xã hội. Cố vấn nhân sự cho NCTT từ năm 2015 cho đến nay. Nguyên Giám đốc Dịch Vụ Hỗ Trợ Thông Tin cho Cơ quan nhân lực (Director of Information Support Services for the Manitoba Civil Service Commission) cho phủ tỉnh bang Manitoba, Canada và là nhân viên chính phủ trong 30 năm tính đến tháng 9/2019. Giảng viên (Instructor) tại Khoa Công Tác Xã Hội, đại học Manitoba, từ năm 1988 đến nay.

Chuyên môn: Nghiên cứu khoa học xã hội (social research), căng thẳng trong công việc (work stressors), các chuyển tiếp trong cuộc sống (life transitions), mức tham gia trong công việc (employee engagement), phân tích thống kê (statistical analysis), phân tích nghiệp vụ (business analysis), phân tích dữ liệu (data analysis).

Kinh nghiệm việc làm: Làm việc cho chính phủ tỉnh bang Manitoba, Canada cho đến tháng 9/2019. Việc làm cuối cùng là Giám đốc đơn vị cung ứng thông tin về nhân lực (chính phủ) cho tỉnh bang Manitoba. (Director of Information Support Services). (1989-2019). Là một thành viên đại diện tỉnh bang trong Nhóm Nghiên Cứu Mức Tham Gia Công Việc Liên Tỉnh của Canada (Inter-jurisdictional Engagement Analytics Team) (2012-2019). Giám đốc Dự Án (đại diện tỉnh) của hệ thống Giới Thiệu Việc Làm (Manitoba Project Director for the multi-million dollars Job Referral Services system development project) (2009)

Kinh nghiệm giảng dạy: Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội (Systematic Inquiry in Social Work Practice, đại học Manitoba, 1988 cho đến nay); Khóa phân tích nghiệp vụ/kinh doanh cao cấp (Advanced Business Analysis – Business Intelligence, đại học Winnipeg, 2007); Phân tích thống kê (Canada, Việt Nam); Quản lý dự án (project management); Lãnh đạo (leadership); Nhạc lý (music theory).

Học vấn: Tốt nghiệp thạc sĩ Công Tác Xã Hội (1990) tại đại học Manitoba, Canada. Luận án đề tài, Work Environement Issues after Regionalization: Perceptions of Winnipeg Child and Family Service Workers (Những vấn đề trong môi trường làm việc sau khi khu vực hóa: cảm nhận của nhân viên phục vụ trẻ em và gia đỉnh ở Winnipeg) 

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!