Thành viên Hội khoa học Tâm lý – Giáo dục Tp.HCM. Cộng tác viên của Nụ Cười Trái từ năm 2013 và là thành viên từ năm 2014 – nay.

Đào tạo chính: Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng thuộc ĐH KHXH&NV Tp. Hồ Chí Minh.

Đối tượng làm việc: vị thành niên & người trường thành.

Lĩnh vực: rối loạn lo âu, trầm cảm; stres – khủng hoảng, sang chấn tâm lý (tang chế, bệnh tật,…) & các mối quan hệ xã hội.

Tiếp cận: Trị liệu theo phương pháp tiếp cận Nhân văn – Hiện sinh.

Đặt lịch hẹn
error: Content is protected !!