Chương trình SẺ CHIA XUÂN VUI lần thứ 13, 21-01-2021