TÌM HIỂU VỀ SỰ BẤT LỰC DO HỌC ĐƯỢC (learned helplessness)