HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NGHÈO VƯỢT KHÓ