Thông báo về hoạt động của NCTT với tình hình dịch bệnh virus Corona (Covid-19)